Peking       Xian        Guilin        Yangshuo       Nanking       Suzhou       Shanghai